موتور های پله ای


2 Phase Stepper Motor 42 Series
موتور پله ای دو فاز کینکو سری 42

● جریان فازی : 0.87~1.2A
● گشتاور نگهدارنده: 0.24~0.32NM
● ابعاد فلنچ : 42.3mm

 

 


 

2 Phase Stepper Motor 56 Series
موتور پله ای دو فاز کینکو سری 56

● جریان فازی :1.5~6A
● گشتاور نگهدارنده: 0.5~2.5NM
● ابعاد فلنچ : 56.4mm

 

 


 

2 Phase Stepper Motor 86 Series
موتور پله ای دو فاز کینکو سری 86

● جریان فازی :3~6A
● گشتاور نگهدارنده 3.4~12.8NM
● ابعاد فلنچ : 85.5mm

 

 


 

2 Phase Stepper Motor 110 Series
موتور پله ای دو فاز کینکو سری 110

● جریان فازی : 5.5~8A
● گشتاور نگهدارنده 11.7~28NM :
● ابعاد فلنچ : 109.86mm

 

 


 

2 Phase Stepper Motor 130 Series
موتور پله ای دو فاز کینکو سری 130 

● جریان فازی : 6~7A
● گشتاور نگهدارنده 28~40NM :
● ابعاد فلنچ : 132mm

 

 


 

3 Phase Stepper Motor 57 Series
موتور پله ای سه فاز کینکو سری 57

● جریان فازی : 5.2~5.8 A
● گشتاور نگهدارنده :  0.45~1.5 NM
● ابعاد فلنچ : 56.4mm

 

 


 

3 Phase Stepper Motor 85 Series
موتور پله ای سه فاز کینکو سری 85

● جریان فازی : 5.8 A
● گشتاور نگهدارنده :  2~4 NM
● ابعاد فلنچ : 85mm

 

JoomShaper