Servo system


سرو درايوهاي سري CD كينكو ، درايوهايي چند منظوره  با مدهای كنترلي چندگانه مي باشد كه راه اندازي و عملكرد آن بسيار آسان است. با توجه به الگوريتم داخلي كنترل پيشرفته، اين درايو ها از قابليت هايي نظير پاسخ فركانسي بالا ،توانايي تحمل اضافه بار زياد وعملکرد تنظیم بهره خودکار Gain  Auto- tune برخوردار مي باشد. هم چنين مي توان درايو CD را در برنامه هايي كه نياز به درون یابی چرخشی(interpolation) دارد ،استفاده كرد.

 
درایو های سرو سری CD شامل  CD 120/420/430/620/630 می باشد.

 

جهت مشاهده مدل ها بر روي آن كليك كنيد.

Series Servo driver motor Description Rated speed/
Rated Torque/
Rated current
Small inertia
220V
CD420-AA-000
CD422-AA-000
SMH60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/
1.6A
SMH60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0020-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0020-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0020-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/
3.1A
SMH60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0040-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0040-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/
3.9A
SMH80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0075-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0075-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SME60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/1.6A
SME60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/3.1A
SME60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/3.9A
SME80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
CD430-AA-000
CD432-AA-000
SMH80S-0100-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
3.18Nm/
6.3A
SMH80S-0100-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0100-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0100-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0100-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
SMH110D-0105-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0105-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0105-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0105-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0126-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0126-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
6.5A
SMH110D-0125-30ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0125-30ABK-4LKD Intercontec connector with brake
medium inertia
380V
CD620-AA-000
CD622-AA-000
SMH110D-0126-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
4.3A
SMH110D-0126-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0126-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0157-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0157-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0188-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0188-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
or 380V
CD430-AA-000
CD432-AA-000
CD620-AA-000
CD622-AA-000
SMH130D-0105-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/4.3A
SMH130D-0105-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH130D-0157-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
7.5Nm/6.3A
SMH130D-0157-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
medium inertia
380V
CD620-AA-000
CD622-AA-000
SMH130D-0210-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
10Nm/7.6A
SMH130D-0210-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH150D-0230-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
11.1Nm/7.1A
SMH150D-0230-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
Small inertia DC60V CD120-AA-000 57S-0008-08AAK-FDFH Cable connector 800rpm/
1.5Nm/5.6A
57S-0015-08AAK-FDFH 800rpm/
1.5Nm/5.8A
57S-0010-10AAK-FDFH 1000rpm/
1Nm/6.5A
SME60S-0020-30AAK-3DKH 3000rpm/
0.64Nm/4.8A

 

سرو درايوهاي سري JD از شبكه هاي صنعتي مختلف از جمله CANopen ، RS232، RS485پشتيباني مي كند و شامل انواع مختلف سيگنال كنترلي از جمله P/D ، CW/CCW و فاز AB مي باشد. هم چنين از انكودرهاي نوع افزايشی و مطلق با پروتكل هاي SSI ،BISS و ENDAT پشتيباني مي كند. علاوه بر اين ، طراحي (Safe Torque Off) STO در سخت افزار اين درايوها موجب ایمنی و کاربر پسند بودن آن ها شده است .
 
درایو های سرو سری JD شامل JD 430/620 می باشد.
 

جهت مشاهده مدل ها بر روي آن كليك كنيد.

Series Servo driver motor Description Rated speed/
Rated Torque/
Rated current
  JD430-AA-000 SMH60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/
1.6A
SMH60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0020-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0020-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0020-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/
3.1A
SMH60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0040-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0040-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/
3.9A
SMH80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0075-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0075-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH80S-0100-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
3.18Nm/
6.3A
SMH80S-0100-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0100-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0100-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0100-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
SMH110D-0105-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0105-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0105-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0105-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0126-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0126-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
6.5A
SMH110D-0125-30ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0125-30ABK-4LKD Intercontec connector with brake
medium inertia
380V
JD620-AA-000 SMH110D-0126-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
4.3A
SMH110D-0126-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0126-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0157-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0157-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0188-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0188-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
or 380V
JD430-AA-000
JD620-AA-000
SMH130D-0105-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/4.3A
SMH130D-0105-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH130D-0157-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
7.5Nm/6.3A
SMH130D-0157-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
medium inertia
380V
JD620-AA-000 SMH130D-0210-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
10Nm/7.6A
SMH130D-0210-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH150D-0230-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
11.1Nm/7.1A
SMH150D-0230-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
JD630-LA-000
JD630-AA-000
SMH150D-0300-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
14.3Nm/8.5A
SMH150D-0300-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH150D-0380-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
18Nm/9.3A
SMH150D-0380-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH180D-0350-15AAK-4HKC YL22 standard connector 1500rpm/
22Nm/10.3A
SMH180D-0350-15ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
JD640-LA-000
JD640-AA-000
SMH180D-0440-15AAK-4HKC YL22 standard connector 1500rpm/
28Nm/13.3A
SMH180D-0440-15ABK-4HKC YL24 standard connector with brake

 

درایو سرو سری FD با پروتکل ارتباطی CANopen.

 
 
 
 
 

جهت مشاهده مدل ها بر روی آن کلیک کنید.

Series Servo driver motor Description Rated speed/
Rated Torque/
Rated current
  FD422-LA-000
FD422-CA-000
FD422-AA-000
SMH60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/
1.6A
SMH60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0020-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0020-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0020-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/
3.1A
SMH60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0040-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0040-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/
3.9A
SMH80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0075-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0075-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SME60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/1.6A
SME60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/3.1A
SME60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/3.9A
SME80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
FD432-LA-000
FD432-CA-000
FD432-AA-000

SMH80S-0100-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
3.18Nm/
6.3A
SMH80S-0100-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0100-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0100-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0100-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
SMH110D-0105-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0105-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0105-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0105-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0126-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0126-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
6.5A
SMH110D-0125-30ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0125-30ABK-4LKD Intercontec connector with brake
medium inertia
380V
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH110D-0126-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
4.3A
SMH110D-0126-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0126-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0157-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0157-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0188-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0188-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
or 380V
FD432-LA-000
FD432-CA-000
FD432-AA-000
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH130D-0105-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/4.3A
SMH130D-0105-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH130D-0157-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
7.5Nm/6.3A
SMH130D-0157-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
medium inertia
380V
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH130D-0210-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
10Nm/7.6A
SMH130D-0210-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH150D-0230-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
11.1Nm/7.1A
SMH150D-0230-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
 
 

سري ED درایو سرو کینکو ،برنامه پذير با قابليت اتصال به شبكه فيلدباس مي باشد. این درایو ها در کنار کنترلر های تک محوره و یا چند محوره مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 

 

جهت مشاهده مدل ها بر روی آن کلیک کنید.

Category
Power Driver Motor Description
Small inertia 220V 200W ED430-0020-LA-K-000 SMH60S-0020-30AAK-3LKL 3000rpm\0.64Nm Cable connector,with keyway
ED430-0020-AA-K-000
ED430-0020-PA-K-000
400W ED430-0040-LA-K-000 SMH60S-0040-30AAK-3LKL 3000rpm\1.27Nm Cable connector,with keyway
ED430-0040-AA-K-000
ED430-0040-PA-K-000
750W ED430-0075-LA-K-000 SMH80S-0075-30AAK-3LKL 3000rpm\2.39Nm Cable connector,with keyway
ED430-0075-AA-K-000
ED430-0075-PA-K-000
1000W ED430-0100-LA-K-000 SMH80S-0100-30AAK-3LKL 3000rpm\3.18Nm Cable connector,with keyway
ED430-0100-AA-K-000
ED430-0100-PA-K-000
Medium inertia 220V 1.05KW ED430-0105-LA-K-000 SMH110D-0105-20AAK-4LKC 2000rpm\5Nm Standard connector,with keyway
ED430-0105-AA-K-000
ED430-0105-PA-K-000
1.26KW ED430-0126-LA-K-000 SMH110D-0126-20AAK-4LKC 2000rpm\6Nm Standard connector,with keyway
ED430-0126-AA-K-000
ED430-0126-PA-K-000
1.25KW ED430-0125-LA-K-000 SMH110D-0125-30AAK-4LKC 3000rpm\4Nm Standard connector,with keyway
ED430-0125-AA-K-000
ED430-0125-PA-K-000
1.05KW ED430-0105-LA-S-000 130D-0105-20AAK-2LS 2000rpm\5Nm Standard connector,with keyway
ED430-0105-AA-S-000
ED430-0105-PA-S-000
1.57KW ED430-0157-LA-S-000 130D-0157-20AAK-2LS 2000rpm\7.5Nm Standard connector,with keyway
ED430-0157-AA-S-000
ED430-0157-PA-S-000
Medium inertia 380V 1.26KW ED620-0126-LA-K-000 SMH110D-0126-30AAK-4HKC 3000rpm\4Nm Standard connector,with keyway
ED620-0126-AA-K-000
ED620-0126-PA-K-000
1.57KW ED620-0157-LA-K-000 SMH110D-0157-30AAK-4HKC 3000rpm\5Nm Standard connector,with keyway
ED620-0157-AA-K-000
ED620-0157-PA-K-000
1.88KW ED620-0188-LA-K-000 SMH110D-0188-30AAK-4HKC 3000rpm\6Nm Standard connector,with keyway
ED620-0188-AA-K-000
ED620-0188-PA-K-000
Medium inertia 380V 1.80KW ED620-0180-LA-G-000 126D-0180-20AAK-3HG 2000rpm\8.8Nm Standard connector,with keyway
ED620-0180-AA-G-000
ED620-0180-PA-G-000
2.50KW ED630-0250-LA-G-000

 


 

CD422 / CD432 / CD622
CD422 / CD432 / CD622

- بدنه پلاستیکی و سیم بندی کامپکت
- ولتاژ منبع تغذیه :  AC220V -20/+15% 47-63Hz
- ولتاژ منبع تغذیه مدل CD622 :   AC380V -20/+15% 47~63Hz

 


 

FD422 / FD432 / FD622
FD422 / FD432 / FD622

- پشتیبانی از پروتکل  CANopen
- ولتاژ منبع تغذیه AC220V -20/+15% 47-63Hz
- ولتاژ منبع تغذیه مدل FD622 : سه فاز AC380V -20/+15% 47-63Hz
- توان نامی خروجی (کیلو وات) : 0.2-2.3KW

 


 

JD620
JD620

- پشتیبانی از پروتکل CANopen
- طراحی (STO(Safe Torque Off
- مقاومت بالا در برابر تداخل
- حفاظت ايزولاسيون در پورت هاي ارتباطي
- ولتاژ منبع تغذیه : 380V AC +_15%50-60Hz

 


 

JD630 / JD640
JD630 / JD640

- ولتاژ منبع تغذیه : سه فاز380VAC-20/+15%47-63Hz
- پشتیبانی از پروتکل CANopen
- طراحی (STO(Safe Torque Off
- داراي IP20

 


 

CD420
CD420

- ولتاژ منبع تغذیه : AC220V±20% 47~63Hz
- توان  نامی خروجی (کیلووات): 0.2-0.75
- ابعاد (میلی متر) : 166X141X61

 


 

CD430
CD430

- ولتاژ منبع تغذیه : AC220V±20% 47~63Hz
- توان نامی خروجی (کیلووات):  1-1.26
- ابعاد (میلی متر) :  220X194.5X66

 


 

CD620
CD620

- ولتاژ منبع تغذیه: سه فاز   AC380V±20% 47~63Hz
- توان نامی خروجی (کیلووات):  1.26-1.88
- ابعاد (میلی متر) :  220X194.5X66

 


 

ED430
ED430

- منبع تغذیه: AC220V±15%
- توان نامی خروجی (کیلو وات): 0.1-1.57
- ابعاد (میلی متر) : 265X165X62 265X165X97

Prev
Next »
JoomShaper