Certification and others


نام فایل نوع فایل فرمت تاریخ دریافت فایل
استاندارد CE برای SMH سرو موتور ها گواهی نامه ها و سایر zip 2014-10-27
استاندارد CE برای درایو های کینکو (سری های CD FD JD) گواهی نامه ها و سایر zip 2014-10-16
استاندارد CE برای VFD های کینکو ( سری FV SV) گواهی نامه ها و سایر zip 2014-06-11
استاندارد CE برای VFD های کینکو سری CV گواهی نامه ها و سایر zip 2014-06-11
استاندارد CE برای HMI سری MT4000 گواهی نامه ها و سایر zip 2014-02-28
استاندارد CE برای HMI سری MT5000 گواهی نامه ها و سایر zip 2014-02-28
استاندارد CE برای PLC سری K5 گواهی نامه ها و سایر zip 2014-02-28
استاندارد CE برای PLC K3 و سرو و استپرهای سری ED گواهی نامه ها و سایر rar 2012-07-12
TUV گواهینامه گواهی نامه ها و سایر zip 2012-07-12
ISO گواهینامه گواهی نامه ها و سایر zip 2012-07-12
Company honorcer certificate گواهی نامه ها و سایر rar 2011-05-19
پروفایل کمپانی گواهی نامه ها و سایر zip 2011-05-19
JoomShaper