فلسفه و ارزش هاي كينكو

ديدگاه
اتوماسيون زندگي رابه طور شگفت انگیزی متحول می کند.


هدف
ارائه راهكار هاي  اتوماسيون به مشتريان جهانی


ارزش ها و عقايد
همراهي با مردم و پيشرفت روز افزون است  و  مشتري مداری از اصول خدشه ناپذیر کینکو می باشد،کینکو هم چنين از سرمايه گذاري در زمينه نوآوري حمايت مي كند.


JoomShaper